Search Result of "บูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย"

About 4 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการวัดประเมินผลการศึกษาของนิสิตด้วยการบูรณาการการเรียนการสอนการบริการวิชาการและการวิจัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:วิจัยการศึกษา, การวัดและประเมินผลการศึกษา

Resume