Search Result of "บูรณาการ"

About 1977 results
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการผลิตภัณฑ์ผักอินทรีย์แบบบูรณาการ (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายบุญมา ป้านประดิษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:การประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ลักษณะความผิดปกติทางสัณฐานวิทยาของแมลงน้ำวงศ์ Hydropsychidae

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิลป์ คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:การประเมินคุณภาพน้ำบริเวณทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยแมลงน้ำอันดับไทรคอบเทอร่า

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 4 บูรณาการศาสตร์และศิล คือ ศิลปากร

หัวเรื่อง:โครงสร้างชุมชนของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินในลำธารที่สัมพันธ์กับคุณภาพน้ำในลำน้ำสาขาของลุ่มน้ำแม่กลอง

Img

ที่มา:โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขันฯ

หัวเรื่อง:การศึกษาเทคโนโลยีการผลิตองุ่นไร้เมล็ดภายใต้สภาพโรงเรือนพลาสติก ณ พระตำหนักสระปทุม

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวัลลภ โพธิ์สังข์

Img

ที่มา:แหล่งทุน ศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์นาโนแมงกานีสออกไซด์ ด้วยเทคนิคโซล-เจล เพื่อใช้เป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์

หัวเรื่อง:จากเมืองเวียงจันทน์สู่ลุ่มน้ำภาคกลาง: การคงเหลือในเรือนลาวเวียง

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ : การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณิธิชา ธรรมธนากูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสุวพร ผาสุก, อาจารย์, Imgนางนงนุช อังยุรีกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

หัวเรื่อง:โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีเป้าหมายสัมพันธ์กับการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ: การวิจัยพื้นฐานจังหวัดแพร่

Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (2010)

ผู้แต่ง:ImgDr.Tanate Yukuntawanitchai, Lecturer,

วารสาร:

Img
Img
Img
Img

ที่มา:ศิลปากรวิจัย ครั้งที่4 : บูรณาการศาสตร์และศิลป์คือ ศิลปากร. วันที่19 21 มกราคม 2554. ณ ศูนย?ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา. มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวเรื่อง:การเตรียมเส้นใยไมโคร-นาโนเชลแล็กด้วยเทคนิคอิเล็กโทรสปินนิง: การหากระบวนการที่เหมาะสม

Img
Img
Img
Img
12345678910...