Search Result of "บุษกร แสนสุข"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์เส้นทางหนีไฟและการคำนวณระยะเวลาอพยพโดยวิธี Hydraulic Analogy อาคารใหม่ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เขียน:Imgบุษกร แสนสุข

ประธานกรรมการ:

กรรมการร่วม:Imgดร.อภิชาต แจ้งบำรุง, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection