Search Result of "บุณยฤทธิ์ เผือกสามัญ"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. ถวัลย์ศักดิ์ เผ่าสังข์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume

Img

Researcher

ดร. บัญญัติ เศรษฐฐิติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตร เทคโนโลยีระบบให้น้ำแก่พืช

Resume