Search Result of "บุญอนันต์ ไชยชลอ"

About 86 results
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทบริหารธุรกิจ ภาคปกติ

ผู้เขียน:Imgดรุณี วัฒนรังสรรค์

ประธานกรรมการ:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีการเงินของอุตสาหกรรมปลากระป๋อง: บริษัทกรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgจินตนา ชูสิน

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวยุพดี ศิริวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระเจี๊ยบเขียว ในตำบลห้วยหมอนทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผู้เขียน:Imgนงค์ลักษณ์ เหลืองวิลัย

ประธานกรรมการ:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตข้าวนาปรังในอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท

ผู้เขียน:Imgวราพร เปรมพาณิชย์นุกูล

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgกนกพร นาคทับที

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตมันฝรั่ง ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ผู้เขียน:Imgอุดมศักดิ์ เหนือคูเมือง

ประธานกรรมการ:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชาเอก:Imgปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบงานบัญชีลูกหนี้บริการโทรคมนาคมและการควบคุมภายใน: กรณีศึกษา การสื่อสารแห่งประเทศไทย

ผู้เขียน:Imgรัชกร วีระสัย

ประธานกรรมการ:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ทำงานด้านสารสนเทศเกี่ยวกับการตัดสินใจกลับไปเยี่ยมเว็บไซต์

ผู้เขียน:Imgประวีณ เกียรติยิ่งอังศุลี

ประธานกรรมการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ต้นทุนและผลตอบแทนของการผลิตผ้าไหมมัดหมี่ กรณีศึกษา : กลุ่มทอผ้าไหมบ้านนาดอกไม้ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น

ผู้เขียน:Imgมุกดาวรรณ พลเดช

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไพบูลย์ ผจงวงศ์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgคณพล บำรุงเมือง

ประธานกรรมการ:Imgดร.นิรันดร ทัพไชย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่ง

ผู้เขียน:Imgยิ่งลักษณ์ หะยะมิน

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีต่อมาตรฐานการบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ผู้เขียน:Imgวดาพร บริสุทธิ์บัวทิพย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัยพ์ทางการเงิน

ผู้เขียน:Imgพันทิพา เหลืองสุวรรณ

ประธานกรรมการ:Imgดร.อรุณี ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจีรพรรณ กุลดิลก, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบัญชีสำหรับการด้อยค่าของสินทรัพย์

ผู้เขียน:Imgวิไลพร จอมเกาะ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์งบการเงินเปรียบเทียบของบริษัทในอุตสาหกรรมธุรกิจการเกษตร

ผู้เขียน:Imgวิชนี เอี่ยมชุ่ม

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความพึงพอใจของพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทยที่มาใช้บริการที่ศูนย์กีฬาสโมสรทหารบก

ผู้เขียน:Imgชัชมน สิริพรไพฑูรย์

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริ ภู่พงษ์วัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ความรู้ความเข้าใจของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต่อพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

ผู้เขียน:Imgไตรรงค์ สวัสดิกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.จินดา ขันทอง, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวรรณวิภา คูสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สัญญาณเตือนภัยความล้มเหลวทางการเงินของบริษัทจอทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มธุรกิจทางการเกษตร อาหารเครื่องดื่ม

ผู้เขียน:Imgรัตนา เจียมอร่ามรัตนา

ประธานกรรมการ:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตท่อเหล็กเหนียว : บริษัทกรณีศีกษา

ผู้เขียน:Imgอรพรรณ พรหมหมื่นไวย์

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางอรสา อร่ามรัตน์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีต้นทุนของอุตสาหกรรมสิ่งทอ : บริษัทกรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgพนมรัตน์ ศิริรัตนรักษ์

ประธานกรรมการ:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชาเอก:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพันธิภา ศรีนามเมือง

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีต้นทุนการผลิตปุ๋ยชีวภาพ : บริษัทกรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgอัชญา ไพคำนาม

ประธานกรรมการ:Imgนางวิจิตรา พูลเพิ่มทรัพย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgบุญอนันต์ ไชยชลอ

กรรมการวิชารอง:Imgนภาพร ไกรพานนท์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

12345