Search Result of "บุญลือ ศรีสุข"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินการสูญเสียน้ำในระบบชลประทานโครงการชลประทานน้ำอูน

ผู้เขียน:Imgบุญลือ ศรีสุข

ประธานกรรมการ:Imgนายสิทธิพร เงินประเสริฐศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสมเกียรติ ประจำวงษ์

กรรมการวิชารอง:Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)