Search Result of "บุคลิกภาพ"

About 219 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตในรายวิชาหลักการแนะแนว ด้วยแบบทดสอบ MBTI (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววรางคณา โสมะนันทน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยด้านบุคลิกภาพของแบรนด์องค์กรที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อห้องพักอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์ด้านการจัดทำการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ รูปแบบการดำเนินชีวิต และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

โครงการกำหนดแผนกลยุทธ์การสร้างบุคลิกภาพองค์กร สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน); GISTDA

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

บุคลิกภาพที่เข้มแข็ง ความเข้มแข็งของครอบครัว การสนับสนุนทางสังคม และการเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง (2018)

หัวหน้าโครงการ:รศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นรุตม์ พรประสิทธิ์, อาจารย์, Imgรศ.ดร.สุปาณี สนธิรัตน, Imgรศ.บัวทอง สว่างโสภากุล

แหล่งทุน:โครงการวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

งานวิจัย

การสื่อสารบุคลิกภาพตราสินค้าของเสื้อผ้าการออกแบบแฟชั่นไทย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์สำหรับการจัดทำโครงการวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

Img
Img
Img
Img
12345678910...