Search Result of "บุคลากรวิจัย"

About 816 results
Img
Img
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่น (2009)

นักวิจัย:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่น (2009)

นักวิจัย:Imgดร.ยอดชาย เตียเปิ้น, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่น (2011)

นักวิจัย:Imgดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นวิจัย (2013)

นักวิจัย:Imgดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

Img

ที่มา:คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร (ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร)

หัวเรื่อง:ผลของวิธีการทำให้เย็นต่อคุณภาพ และการสะสมสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพผลพุทราพันธุ์นมสด (Milk Jujub, Zizyphus mauritiana Lamk) ระหว่างการเก็บรักษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุรัสวดี พรหมอยู่, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนพัฒนาบุคลากรศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การคิดเชิงมโนทัศน์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา สาขาปฐมวัยศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีอุปนัยผสานการสะท้อนคิดในรายวิชาพัฒนาการทางสมองและสติปัญญาสำหรับเด็กปฐมวัย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บุคลากรผู้เข้าอบรม

หัวเรื่อง:การพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการบริหารสหกรณ์ หลักสูตร : เทคนิคการจัดการองค์กรโดยใช้ Balanced Scorecard

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรประภา คิคุทจิ, อาจารย์

Img

ที่มา:บุคลากรผู้เข้าการอบรม

หัวเรื่อง:การฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก.

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาควิชาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้แผนที่ความคิดเพื่อพัฒนาความคิดวิเคราะห์ให้กับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนวิชาประเด็นปัญหาปัจจุบันและแนวโน้มการปฐมวัยศึกษา (01155525)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชลาธิป สมาหิโต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบการดำเนินการคูปองวิชาการเพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาบุคลากร คณะสังคมศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพดาวเทียมรายละเอียดสูงที่มีรายละเอียดภาพน้อยกว่าหนึ่งเมตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการบริหาร

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พนิต เข็มทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาววรัทยา ธรรมกิตติภพ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กองทุนพัฒนาบุคลากร )

หัวเรื่อง:การกลายเป็นเมืองและการเปลี่ยนแปลงแบบรูปการตั้งถิ่นฐานในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (ทุนสนับสนุนงานวิจัยบุคลากร)

หัวเรื่อง:การสังเคราะห์ และศึกษาคุณสมบัติทางไฟฟ้าของวัสดุนาโน CaCu3Ti4O12 ที่เตรียมด้วยวิธีผสมผสานระหว่างโซเจล กับ ไฮโดรเทอร์มอล

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชิวาลรัตน์ มาสิงบุญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การพัฒนาบุคลากรและกระบวนการผลิตอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทยเพื่อการส่งออก แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็นธรรม เงินอุดหนุนทั่วไปประจำปี 2556

หัวเรื่อง:การศึกษาการผลิตมิรินแอลกอฮอล์ต่ำเพื่อใช้เป็นเครื่องปรุงในอาหารอาลาลจากพันธุ์ข้าวในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประมวล ทรายทอง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, Imgดร.สุมัลลิกา โมรากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางมาลัย เมืองน้อย (บุญรัตนกรกิจ)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1 เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย

หัวเรื่อง:Rheological studies on tapioca starch and k-carrageenan mixtures

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการทำวิจัย"

หัวเรื่อง:การศึกษาระบบการตลาดชมพู่ในตำบลรางพิกุล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

12345678910...