Search Result of "บึงโขงหลง"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความพร้อมผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับเป็นดีของดีประจำอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุพรรณิการ์ สุภพล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษบริบทบึงโขงหลง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

Img

งานวิจัย

ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการด้านการผลิตของกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวลัดดาพร กุลแก้ว, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายฉัฐวัฒน์ ลิมป์สุรพงษ์, อาจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

หัวเรื่อง:การศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภาษาอังกฤษบริบทบึงโขงหลง

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวพีรียา ทักษานันท์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภุชงค์ รุ่งอินทร์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ความต้องการและความพร้อมของประชาชนท้องถิ่นในการเข้าร่วม พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พัสกร องอาจ, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

หัวเรื่อง:ผลประเมินระดับความรู้ทางการบัญชีเพื่อสร้างธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ กรณีศึกษา ชุมชนในเขตอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายกฤตพงศ์ วัชระนุกุล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ขวัญชนก ห่านนิมิตกุลชัย, อาจารย์, Imgนางสาวนันทิยา พรมทอง, อาจารย์, Imgนายวรวิทย์ กุลตังวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวกันยารัตน์ ดาษจันทึก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

นางสาว พีรียา ทักษานันท์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:Applied Linguistics, Autonomous learning

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:โครงสร้างสังคมพืชน้ำในบึงโขงหลง และกุดทิง จังหวัดหนองคาย

ผู้เขียน:Imgไชยา อุดมศรี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวศิรประภา เปรมเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจิตราภรณ์ ธวัชพันธุ์, รองศาสตราจารย์, ImgChavalit Vidthayanon

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:ASEAN UNIVERSITY SPORTS COUNCIL INTERNATIONAL CONFERENCE 2012 13-14 DECEMBER 2012

หัวเรื่อง:ความต้องการจัดบริการด้านการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชนในอำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

12