Search Result of "บึงบอระเพ็ด"

About 73 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การทำนายการชะล้างพังทลายของดินและการจัดการการใช้ที่ดินสำหรับบึงบอระเพ็ด (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:ImgDr. Ashish Sharma, Imgนายสรรสฤษฎ์ เธียรโพธิ์ภิรักษ์

แหล่งทุน:โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของทรัพยากรพรรณพืชในบึงบอระเพ็ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
1234