Search Result of "บีโอดี"

About 21 results
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของกล้าไม้โกงกางใบใหญ่และแสมทะเลในการบำบัดบีโอดีในน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

ผู้เขียน:Imgสิทธิชัย มณีรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

กรรมการร่วม:Imgดร.นิพนธ์ ตั้งธรรม, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ด้วยธูปฤาษีในระบบดินสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

ผู้เขียน:Imgปวีณา สังข์ศรีอินทร์

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:ImgSudchai Kumnerdmanee, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาประสิทธิภาพการบำบัด บีโอดี และซีโอดี ในน้ำเสียชุมชนเมืองเพชรบุรีโดยวิธีหญ้ากรองน้ำเสีย

ผู้เขียน:Imgสุรัสวดี บุบผะเรณู

ประธานกรรมการ:Imgพูลศิริ กิจวรรณ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชารอง:Imgจารุวรรณ สมศิริ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดบีโอดีและซีโอดีในน้ำเสียชุมชนเมือง โดยใช้ดินในสภาพน้ำขังสลับแห้งร่วมกับพืช

ผู้เขียน:Imgอาภรณ์ ยิ่งยง

ประธานกรรมการ:Imgไมตรี ดวงสวัสดิ์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ผลของการเพิ่มขึ้นของความเข้มข้นของก๊าซโอโซน ต่อองค์ประกอบผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีบางชนิดในเมล็ดของถั่วเหลืองไทยพันธุ์ สจ. 5

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ และการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ BOD และ DO ในบึงหนองหาร จังหวัดสกลนคร โดยใช้อนุกรมเวลา

ผู้เขียน:Imgณัฐกานต์ สุทธิวิจิตรภักดี

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับคำนวณคุณภาพน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน

ผู้เขียน:Imgจุฬารัตน์ เรียงสา

ประธานกรรมการ:Imgดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ดัชนีของพืชคลุมดิน และดัชนีพืชคลุมดินร่วมกับมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่มีความสัมพันธ์ต่อการสูญเสียดินในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่ถาง จังหวัดแพร่

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีโอและบีโอดีในแม่น้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง WASP

ผู้เขียน:Imgสราวุธ จำรัสศรี

ประธานกรรมการ:Imgนุชนารถ ศรีวงศิตานนท์

กรรมการร่วม:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:สารสกัดแทนนินจากใบมันสำปะหลังเพื่อการบำบัดคุณภาพน้ำเสีย

ผู้เขียน:Imgฤทัยรัตน์ น้อยคนดี

ประธานกรรมการ:Imgวัลลภ อารีรบ

กรรมการร่วม:ImgSudchai Kumnerdmanee, Imgนิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, Imgดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะการรองรับปริมาณอินทรียสารในแม่น้ำยม

ผู้เขียน:Imgรัตน์เกล้า อินทรสัตยพงศ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพงษ์ศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

กรรมการวิชารอง:ImgWijarn Simachaya

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ, อุตุนิยมวิทยาพื้นผิว, การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. สุภัทรา ถึกสถิตย์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาอนุรักษ์วิทยา คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ: การปลูกสร้างสวนป่า , การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การใช้ที่ดิน

Resume

Img

Researcher

ดร. รฐานิษฐ์ สุขธนาภิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

นาง คณิตา ตังคณานุรักษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:วิเคราะห์สารมลพิษในตัวอย่างสิ่งแวดล้อมด้วยเครื่องมือ, การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม , เคมีสิ่งแวดล้อม, การใช้ประโยชน์จากของเสียทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในการบำบัดนำ้เสียและดินที่ปนเปื้อนโลหะหนัก, การกระจายของสารมลพิษในสิ่งแวดล้อม

Resume

12