Search Result of "บีที"

About 33 results
Img

ทรัพย์สินทางปัญญา

ถังผลิตขยายบีที (2011)

นักวิจัย:

ประเภท:

Img

งานวิจัย

การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรควิทยาของแมลง การควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยจุลินทรีย์ และความหลากหลายทางชีวภาพของแมลง, Insect pathology, Microbial control of insects, Biodiversity of insects, Aquatic insects

Resume

Img

ที่มา:เกษตรศาสตร์นำไทย

หัวเรื่อง:บีที สายพันธุ์ไทยเพื่อคนไทย

สื่อสิ่งพิมพ์:youtube


Title: บีที สายพันธุ์ไทยเพื่อคนไทย
Description: บีที สายพันธุ์ไทยเพื่อคนไทย โดย รศ.ดร.จริยา จันทร์ไพแสง คณะเกษตร บางเขน ภาควิชากีฎวิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้สนใจสำเนารายการเกษตรศาสตร์นำไทย ติดต่อได้ที่ ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.โทร. 02-561-1474)
Tags:
Category: Education

VideoID: zR3rRO5n5Ts
Updated: 2012-06-20T04:07:47.000Z
Duration: 1481 seconds


Img

ที่มา:เคหการเกษตร

หัวเรื่อง:การผลิตบีทีสายพันธุ์ไทยด้วยถังผลิตขยายอย่างง่าย

Img

ที่มา:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์บีทีชนิดน้ำเข้มข้นระดับกึ่งอุตสาหกรรม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลิตภาพส่วนเพิ่มของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการผลิตฝ้ายพันธุ์ส่งเสริมและบีที

ผู้เขียน:Imgดุษิตา วงษ์บุญมี

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.วุฒิ หวังวัชรกุล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุมาลี สันติพลวุฒิ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

Researcher

ดร. สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:เทคโนโลยีของยีน , เทคโนโลยีของเอนไซม์

Resume

Img

Researcher

นาง ยุพา ปานแก้ว

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืชเพื่อการขยายาพันธุ์และปลอดโรคไวรัส

Resume

Img

Researcher

ดร. ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การควบคุมแมลงโดยชีววิธี (Biological Control), การควบคุมแมลงด้วยจุลินทรีย์ (Microbial Control), แบคทีเรียบีที (Bacillus thuringiensis)

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การพัฒนาแบคทีเรียบีทีสายพันธุ์ไทยเพื่อควบคุมหนอนกินใบกฤษณา (Heortia vitessoides) O. Lepidoptera F. Crambidae

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติครั้งที่ 10

หัวเรื่อง:ผลิตภัณฑ์ผสมระหว่างแบคทีเรียที่มีประโยชน์และสารสกัดพืชเพื่อจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชของคะน้าอย่างยั่งยืน

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเสียง และ สั่นสะเทือนจากโครงการรถไฟฟ้า บี ที เอส

ผู้เขียน:Imgนายอนุชา เพียรชนะ

ประธานกรรมการ:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชาเอก:Imgนายไพบูลย์ ประพฤติธรรม, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การผลิตและสูตรผลิตภัณฑ์ของเชื้อ Bacillus thuringiensis ที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้เป็นสารชีวภาพในการควบคุมแมลง

ผู้เขียน:Imgอุษณีย์ ยิ่งยงทรัพย์มั่น

ประธานกรรมการ:Imgดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgภคมน จิตประเสริฐ

กรรมการวิชารอง:Imgดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img
Img
12