Search Result of "บำรุงผิวหน้า"

About 25 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับกลางวันที่มีส่วนผสมของเบต้าแคโรทีนจากชีวมวลสาหร่ายดูนาลิเอล่า (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตผงสารสกัดแอนโทซยานินสูงจากซังข้าวโพดม่วง KPSC 903 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า และการต่อยอดเชิงพาณิชย์ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, Imgนางสาวลลิตา คชารัตน์, Imgนายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร

แหล่งทุน:โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 ภายใต้การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

Img
Img

งานวิจัย

พัฒนาผลิตภัณฑ์เอสเซนต์บำรุงผิวหน้าผสมโปรตีนข้าวสำหรับผิวแพ้ง่ายและชะลอริ้วรอย (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวพัลลภา วุฒิภาพรกุล

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img

ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์

สูตรเอสเซนต์บำรุงผิวหน้า (2018)

นักวิจัย:ImgDr.Supanida Winitchai, ImgMs.PUNLAPA VUTDHIPAPORNKUL

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:นวัตกรรมทางการตลาดผู้ซื้อและกระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าจากร้านค้าเฉพาะอย่างด้านสุขภาพและความงาม

ผู้เขียน:Imgชาริยา ไชยานุพัทธกุล

ประธานกรรมการ:Imgธงชัย ศรีวรรธนะ

กรรมการร่วม:Imgชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:พฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าของนิสิตนักศึกษาชายระดับปริญญาตรี

ผู้เขียน:Imgนงค์สุดา ผลจันทร์

ประธานกรรมการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช, Imgนางสาวชุลีพร เปี่ยมสมบูรณ์, อาจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าขาวสำหรับผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร

ผู้เขียน:Imgพรทิพย์ วิธุรวานิชย์

ประธานกรรมการ:Imgดาวรุ่ง ไอยเดช

กรรมการวิชาเอก:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:The 7th KU-KPS conference 7-8 December 2010.

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เป็นส่วนประกอบในครีมบำรุงผิวหน้า

Img

Researcher

นางสาว พัลลภา วุฒิภาพรกุล

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:การทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัส และการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพและเคมีในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง, การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง, การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเครื่องสำอาง

Resume

Img

งานวิจัย

การเลี้ยงและประยุกต์ใช้สาหร่าย Spirulina platensis เพื่อประโยชน์ทางการค้า (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, Imgหทัยชนก เตมียกุล

แหล่งทุน:คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มก.วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของนีโอโซมไฟโบรอินไฮโดรไลเสทจากรังไหมอีรี่

ผู้เขียน:Imgพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต

ประธานกรรมการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, Imgสุพนิดา(พงษ์ศิริ) วินิจฉัย

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. สุพนิดา วินิจฉัย

ที่ทำงาน:ฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

สาขาที่สนใจ:Raw material and cosmetics product from agricultural materials , Product development in cosmetics, Microbiology in cosmetics, Sensory in cosmetics and quality control in cosmetic products, Nanotechnology in cosmetic

Resume

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของนีโอโซมโปรตีนไฮโดรไลเสทจากไหมอีรี่ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, Imgนางสาวพัลลภัช นิลสุวรรณโฆษิต

แหล่งทุน:(ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไหม (สกว) วิทยาเขตกำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12