Search Result of "บำบัด"

About 1594 results
Img

งานวิจัย

โครงการศึกษาประสิทธิภาพในการบำบัดสารผลิตภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพจากน้ำเสียโรงพยาบาลและการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดกลับมาใช้ใหม่ (2016)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 18 ของ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งปรเทศไทย

หัวเรื่อง:รูปแบบซีรัมโปรตีนในสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้วโดยวิธีเซลลูโลสอะซิเตตอิเล็กโตรโฟรซิส

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การวินิจฉัย intramural ectopic ureter โดยใช้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับการฉีดสารทึบรังสีในสุนัข

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย : การตัดถ่างแนวเชื่อมซิมไฟซิสโดยใช้ลวดออร์โธปิดิกส์ที่ขดเป็นรูปเกลียวเพื่อรักษาภาวะตีบแคบของช่องเชิงกรานในแมว

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:ปัญหาการตีบใต้ลิ้นหัวใจเอออร์ติคในสุนัขพันธุ์ไทย

Img

ที่มา:วารสารสัตวแพทย์ผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

หัวเรื่อง:การแก้ไขโรคอะคาเลเซียของหลอดอาหารในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟันหน้าในสุนัขด้วยเครื่องมือจัดฟันชนิดติดแน่น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การกระจายตัวของหมู่เลือดแมวในกรุงเทพมหานคร

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ค่าความดันโลหิตในสุนัขที่บ้านและที่โรงพยาบาลสัตว์โดยการใช้เครื่องวัดความดันโลหิตแบบใช้เครื่องตรวจจับการไหลของเลือดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การวัดค่าดัชนีความหลวมข้อสะโพกของสุนัขโดยใช้วิธีถ่างข้อสะโพก 2 รูปแบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยงครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายใจเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ.

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การพัฒนาการตรวจหาเชื้อ Brucella canis ด้วยวิธีปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอร์เลสโดยใช้คู่ไพรเมอร์ที่จำเพาะต่อ 16S rRNA ของเชื้อ Brucella canis

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนเกล็ดเลือด Buccal Mucosal Bleeding Time (BMBT) และ ระยะเวลาการแข็งตัวของเลือดขณะผ่าตัดในสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างการใช้น้ำโอโซนกับการใช้น้ำประปาทั่วไปในการอาบน้ำสุนัข

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบสัดส่วนออกซิเจนในอากาศที่หายในเข้าจากการให้ออกซิเจน 5 รูปแบบ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:ผลการศึกษาเบื้องต้นในการรักษาโรคแท้งติดต่อในสุนัขด้วยยาปฏิชีวนะ

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:รายงานสัตว์ป่วย: การใช้กระดูกอ่อนของหนังตาที่สามเพื่อปลูกถ่ายแทนกระจกตาและเปลือกตาขาวในสุนัขที่ป่วยเป็นเนื้องอกชนิด melanoma ที่ limbus

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14 ประจำปี 2551

หัวเรื่อง:ฮีโมโกลบินของสุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน: การแยกให้บริสุทธิ์โดยเจลฟิลเทรชันคอลัมน์โครมาโตกราฟฟีและศึกษาน้ำหนักโมเลกุลโดยแมสสเปกโทรเมทรี และโซเดียมโดดีซิลซัลเฟตพอลิอะคริลาไมด์เจลอิเล็กโตรโฟรีซีส

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 13

หัวเรื่อง:Feline aortic thromboembolism (FATE) : diagnosis and treatment

12345678910...