Search Result of "บางเลน"

About 43 results
Img

งานวิจัย

การสำรวจคุณภาพน้ำบ่อทรายพีระพงศ์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ, อาจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการซอง อบต.บางเลน (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน จังหวัดนครปฐม

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียน ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2016)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวปรารถนา มูลทองน้อย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, Imgดร.จุฑาทิพย์ ถาวรรัตน์, อาจารย์, Imgนางสาวปรารถนา มูลทองน้อย

แหล่งทุน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มก.กพส.

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงอายุโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน: กรณีศึกษา ชุมชนตลาดบางหลวง ร.ศ. 122 อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img
Img
123