Search Result of "บัวแดง"

About 16 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ตลาดน้ำทุ่งบัวแดง ณ บางเลน จังหวัดนครปฐม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มมูลค่าบัวแดงโดยการสกัดสีย้อมธรรมชาติและเส้นใย (2017)

หัวหน้าโครงการ:รศ. ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgรศ. ดร. ปิยะพร คามพีระภาพพันธ์, Imgรศ. ดร.กาวี ศรีกูลกิจ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

Researcher

นางสาว นุจนาถ นรินทร์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโรงแรมและท่องเที่ยว

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การปฏิบัติอนุรักษ์ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลังโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย บนชุดดินมาบบอน

ผู้เขียน:Imgสิริมาน บัวแดง

ประธานกรรมการ:Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายชัยฤกษ์ สุวรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายกรีสัลย์ พรรคทองสุข

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลคุณภาพงานวิจัยระดับชมเชย (2013)

ผลงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ “ปลาสวย ในน้ำใส” โดยใช้แหล่งเรียนรู้ “สวนเกษตร”เป็นฐานสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

นักวิจัย: Imgพงศ์ธนัสม์ สาตะรักษ์ Imgนฤมล ช่างดี Imgภาพิมน สุดงาม Imgเมธี ขันทอง Imgรุจา วิวัฒน์ Imgนริศา ประกอบศิลป์ Imgธนิตตา จันทนไพรบูรณ์ Imgกมลทิพย์ บัวแดง Imgกฤติกา ทรัพย์แสนดี Imgอลิษา เต่าทอง Imgดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

Researcher

นางสาว ธันย์นิชา เลิศนรเศรษฐ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:โครงการจัดตั้งสายอุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การท่องเที่ยว, การโรงแรม, อุตสาหกรรมบริการ, เทคโนโลยีการศึกษา, เศรษฐกิจสร้างสรรค์

Resume

Img
Img

Researcher

ดร. พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้สารเคมี และเอนไซม์ในกระบวนการเตรียมผ้า

Resume

Img

Researcher

นาย อภิเดช ช่างชัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาศิลปศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาเกษตร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การขับเคลื่อนพัฒนานวัตกรรมการท่องเที่ยวชุมชน, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการท่องเที่ยวในชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม, การศึกษาเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน, การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

Resume