Search Result of "บันเทิงคดี"

About 15 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

บทพรรณนาโวหารในวรรณบันเทิงคดี (2009)

ผู้แต่ง:ImgMrs.SIRIWAN NANTACHANTOON, Associate Professor,

วารสาร:

Img
Img

งานวิจัย

เครือข่ายเสน่หา: บันเทิงคดียาโออิของไทยกับวัฒนธรรมประชานิยม (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินรายได้คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (4)

Img

งานวิจัย

วาทกรรมว่าด้วยชนบทในบันเทิงคดีไทย พ.ศ.2475-2510 (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

Img
Img

ที่มา:วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal)

หัวเรื่อง:บทพรรณนาโวหารในวรรณบันเทิงคดี

Img

ที่มา:วารสารภาษาและหนังสือ

หัวเรื่อง:ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับโฉมหน้าบันเทิงคดีร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:วาทกรรมวัฒนธรรมชุมชน ในบันเทิงคดีของพนม นันทพฤกษ์ ระหว่าง พ.ศ. 2520-2529

ผู้เขียน:Imgกมลทิพย์ กาลพันธ์

ประธานกรรมการ:ImgSoranut Tailanga

Img

ที่มา:สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หัวเรื่อง:งานวิจัยด้านวรรณกรรมไทยร่วมสมัย: การศึกษารวบรวมบทคัดย่อและบรรณานุกรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:รสของคำจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ประเภทบันเทิงคดีเรื่องพระนลคำหลวง

ผู้เขียน:Imgอร ไทรหอมหวล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สมาน แก้วเรือง, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgSupatra Indana

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ภาษาไทยในนวนิยายของ พงศกร จินดาวัฒนะ

ผู้เขียน:Imgจรุง เจริญวัย

ประธานกรรมการ:ImgSupatra Indana

กรรมการร่วม:Imgดร.โกวิทย์ พิมพวง, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทยสมัยใหม่, วรรณคดีเปรียบเทียบ, วรรณคดีวิจารณ์

Resume

Img

Researcher

นาย สมเกียรติ รักษ์มณี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย วรรณคดีไทย ภาษาและวัฒนธรรมไทย สังคมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์, Thai Language, Thai Literature, Thai Laguage and Thai Culture, Social Science, Education

Resume

Img

Researcher

ดร. นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วรรณกรรมไทย: เน้นวรรณกรรมวิจารณ์ วรรณกรรมประชานิยม (popular literature), การศึกษาวรรณกรรมโดยประเภท: เน้นโรมานซ์ (romance) ยาโออิ (yaoi) หรือ Boys' Love (BL), ภาพยนตร์ศึกษา (film studies), การดัดแปลงศึกษา (adaptation studies), ความทรงจำศึกษา (memory studies), วัฒนธรรมศึกษา (cultural studies): เน้นประเด็นเควียร์ (queer)

Resume

Img

Researcher

นาง สิริวรรณ นันทจันทูล, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Resume