Search Result of "บันทึกข้อมูล"

About 56 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาและสร้างเครื่องจัดเก็บและบันทึกข้อมูลน้ำฝนแบบอัตโนมัติต้นแบบ (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กุมุท สังขศิลา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปุญญิศา ตระกูลยิ่งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 42/1 ม.8 บ้านหาดเสือเต้น ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Img
Img
Img

งานวิจัย

การออกแบบอุปกรณ์วัดและบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้น (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท แอดแวนซ์ เน็ตเวิร์ค คอร์ป จำกัด

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์สัญญาณหลายช่องชนิดพกพาโดยใช้เอสดีการ์ด (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายธเนส สุขสมพงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายนฤปวัจก์ เงินวิจิตร, อาจารย์, Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภายใต้โครงการสนับสนุนทุนวิจัยด้านความปลอดภัยจากการใช้พลังงานปรมาณู

Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชัย สิริแสงสว่าง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

การศึกษาปรากฏการณ์แมกนีโตอิเล็กทริกในฟิล์มบาง TbFe-PZT เพื่อประยุกต์ใช้เป็นหัวอ่านของระบบบันทึกข้อมูลแบบแม่เหล็ก (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศกร จันทรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgพรรณี หอมทอง

แหล่งทุน:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ScRF คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (3) ประชุมวิชาการ (7)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิชัย สิริแสงสว่าง

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (4)

Img
Img
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานวิชาการระดับปริญญาตรี ภาคโปสเตอร์ (2018)

ผลงาน:โปรแกรมเก็บบันทึกข้อมูลอุณหภูมิด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ

นักวิจัย: Imgชลธิชา แป้นทอง Imgชุติมณฑน์ กิติรัตน์ Imgไอลดา ภูเม็ด Imgนายโสฬส จิวานุวงศ์, อาจารย์

Doner:คณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Img

ที่มา:ScRF คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวเรื่อง:การพัฒนาโปรแกรมสำหรับบันทึกข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สาย

หัวหน้าโครงการ:Imgนายอมรเดช พุทธิพิพัฒน์ขจร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์วิจัยร่วมเฉพาะทางด้านส่วนประกอบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การเตรียมฟิล์มแม่เหล็กแบบแกรนูลาร์สำหรับสื่อบันทึกข้อมูลด้วยการสปัตเตอริง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติูิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบบันทึกข้อมูลสำหรับเครื่องวิเคราะห์หลายช่องชนิดพกพาดยใช้แผ่นวงจรเอสดี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กรมชลประทาน

หัวเรื่อง:การศึกษาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดบันทึกข้อมูลอัตโนมัติเพื่อการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์

123