Search Result of "บัณฑิตา แจ่มจันทร์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรอบแนวคิดของการวางแผนความต้องการวัสดุสำหรับระบบการผลิตแบบตามสั่ง

ผู้เขียน:Imgบัณฑิตา แจ่มจันทร์

ประธานกรรมการ:ImgPornthep Anssornnitisarn

กรรมการร่วม:Imgดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection