Search Result of "บัณฑิตศึกษา"

About 1477 results
Img

ที่มา:บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ยกเครื่องมือไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:Survival of Spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in Pelleted Feed during Processing and Storage

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 25

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบจากแหล่งกาเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กต่อคุณภาพไฟฟ้าและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้าสาหรับ กฟภ.ในพื้นที่ชนบท

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:Cultivation of Oleaginous Bacteria from Industrial Waste

Img

ที่มา:โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 12

หัวเรื่อง:การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่นลดไขมันบรรจุซอง

Img

ที่มา:ทุนบัณฑิตศึกษา มก.

หัวเรื่อง:ผลของสารไทมอลต่อชีววิทยาเเละการระบบสืบพันธ์ของหนอนเจาะสมอฝ้าอเมริกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเอนไซม์ lignocellulotic

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อการตีพิมพ์ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสกัดสารเมือกแมงลักเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 5.

หัวเรื่อง:น้ำขึ้นน้ำลงบริเวณเกาะลอย ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 11

หัวเรื่อง:การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์นอกร่างกายเบื้องต้นของสารสกัดกึ่งหยาบจากพืชสมุนไพรไทย สำหรับการรักษาโรคมาลาเรีย

Img

ที่มา:งานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14

หัวเรื่อง:การศึกษาสภาวะการแก่งแย่งของหอยเชอรี่ (Pormacea canaliculata) ต่อการเจริญเติบโตของหอยโข่งพื้นเมือง (Pila ampullacea) ของประเทศไทย

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาเคมีบำบัดวิเนอเรลไบน์ในการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:งานประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาเเห่งชาติ ครั้งที่ 5

หัวเรื่อง:คุณลักษณะและประสิทธิภาพการย่อยสาหร่ายของอะไมเลสและโปรติเนสในหอยมุกน้ำจืด

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:ผลของการบริโภคปลาต่อระ ดับไขมันในเลือดของประชาชนในพื้นที่เกาะยาวน้อย จังหวัดพังงา

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ 4 วิธี สำหรับความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด ในภาคกลาง ของประเทศไทย

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:Candida tropicalis Xylose Reductase and Xylitol Dehydrogenase Genes Cloning and Expression in Yeast

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หัวเรื่อง:นวัตกรรมสู่การผลิตแหนมปลอดไนไตรท์

12345678910...