Search Result of "บัณฑิตศึกษา"

About 1378 results
Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ยกเครื่องมือไทยด้วยงานวิจัยบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:Survival of Spray-dried Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in Pelleted Feed during Processing and Storage

Img

ที่มา:บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ)

หัวเรื่อง:การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพเข้มข้น

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ (โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษประจำ)

หัวเรื่อง:การประเมินมูลค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อป้องกันน้ำท่วมของประชาชนในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.โสมสกาว เพชรานนท์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.วรวรรณ ตุ้มมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินสภาพแวดล้อมของแคดเมียมในตะกอนดินและแมลงน้ำในลำธารบริเวณที่มีการทำเหมืองแร่

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทยศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยา ลักษณะรูปร่างและอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือดและปรสิตในเลือดที่พบในเหยี่ยวรุ้ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา กองทุนพัฒนาคณะสัตวแพทศาสตร์

หัวเรื่อง:ค่าโลหิตวิทยา และอัลตร้าสรักเจอร์ของเซลล์เม็ดเลือด และการศึกษาไฟโลเจนีของปรสิตในเลือดที่พบในนกแสก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เฉลียว ศาลากิจ, ศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเจริญศักดิ์ ศาลากิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

หัวเรื่อง:ผลจากการฟื้นฟูป่าชายเลนในรอบสองทศวรรษต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร จังหวัดสมุทรสงคราม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิพักตร์ จินตนา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุชาย วรชนะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:การปรับปรุงเพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img

ที่มา:โครงการพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หัวเรื่อง:ผลของการบรรจุและอุณหภูมิต่ำที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงไลโคปีนของผลพริกขี้หนูแดงพันธุ์ซุปเปอร์ฮ้อท

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

Img

ที่มา:ทุนบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาเอนไซม์ lignocellulotic

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21

หัวเรื่อง:ความหลากหลายของเห็ดในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

Img

ที่มา:ทุนวิจัยสำหรับพัฒนาบัณฑิตศึกษา

หัวเรื่อง:การศึกษาการใช้ยาเคมีบำบัดวิเนอเรลไบน์ในการรักษาสุนัขที่ป่วยด้วยโรค Transmissible Venereal Tumor

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี เพ็ชรดี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.สุณี คุณากรสวัสดิ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การผลิตหญ้าเนเปียร์เพื่อใช้เป็นพืชพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาฯ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:แก้ไขชื่อโครงการ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สายัณห์ ทัดศรี, ศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การบ่งชี้และโคลนยีน trehalose-6-phosphate synthase ในอ้อย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นงลักษณ์ เทียนเสรี, อาจารย์

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 4

หัวเรื่อง:ผลของช่วงเวลาในการเก็บรักษาต่อความแม่นยำของสมการในการทำนายปริมาณของแข็งที่ละลายได้ด้วยเทคนิค NIR

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

หัวเรื่อง:การศึกษาหาปริมาณสมมูลกรดบอริกที่เหมาะสมในการป้องกันไม้ยางพาราจากการเข้าทำลายของปลวกใต้ดิน

Img

ที่มา:การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่27

หัวเรื่อง:การสกัดกรดไฮยาลูโรนิกจากลูกตาปลานิลและปลาทูน่าท้องแถบ

12345678910...