Search Result of "บัญชีบริหาร การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร"

About 1 results
Img

Researcher

นางสาว จีรนันท์ นาคสมทรง, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการเงินและการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ ศรีราชา

สาขาที่สนใจ:บัญชีบริหาร การสอบบัญชี บัญชีภาษีอากร, การบัญชีเศรษฐกิจหมุนเวียน การบัญชีสิ่งแวดล้อม

Resume