Search Result of "บัญชีครัวเรือน"

About 9 results
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษากระบวนการเรียนรู้และกลไกการจัดทำบัญชีครัวเรือนอย่างยั่งยืนของเกษตรกร (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:กองทุนพัฒนาอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ ม.เกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img

Researcher

นางสาว สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบัญชีการเงิน, การควบคุมภายใน

Resume

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:เหตุแห่งหนี้สินและแนวทางแก้ไข: กรณีศึกษาภูมิปัญญาเกษตรกรไทยในภาคกลาง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, Imgนายชัชชัย แก้วสนธิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การศึกษาเกษตร, เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, อาชีวศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน

Resume