Search Result of "บะหมี่สด"

About 10 results
Img

การประชุมวิชาการ

คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย (2006)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การยอมรับของผู้บริโภคต่อบะหมี่สดผสมผักหวานบ้าน

ผู้เขียน:Imgกุลรัตน์ จิรัฐติยางกูร

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวชนิดา ปโชติการ, อาจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางจุฑามาศ เอกะวิภาต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สุภาพ ฉัตราภรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การประเมินเนื้อสัมผัสบะหมี่สดในประเทศไทย และการยืดอายุการเก็บรักษาบะหมี่สด

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ รักกิจศิริ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgสุมนรัตน์ ชื่นพุฒิ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งปฐมฤกษ์ "ขับเคลื่อนงานวิจัยข้าวไทยสู่นวัตกรรม"

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่สดจากแป้งข้าวดัดแปรด้วยความร้อนร่วมกับความชื้น

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย

Img

ที่มา:Proceedings of 46th Kasetsart University Annual Conference: Agro-Industry

หัวเรื่อง:คุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของเส้นบะหมี่สดทางการค้าของไทย

Img

ที่มา:สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตบะหมี่สดโดยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการจากข้าวแดง งา และใยอาหารจากถั่วเหลือง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดาลัด ศิริวัน

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล

Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่และสดเส้นเล็ก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท สยามพาราไดซ์ ฟู๊ดส์ จำกัด

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

Researcher

ดร. อรอนงค์ นัยวิกุล, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:Carbohydrate in food, Cereal chemistry

Resume