Search Result of "บริหารธุรกิจ"

About 14434 results
Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:คุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางศรีอรุณ เรศานนท์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การวิจัยคุณภาพชีวีติการทำงานของบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgนางทองฟู ศิริวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้าระดับโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:กองทุนพัฒนาอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างธุรกิจกับลูกค้าระดับโลก

หัวหน้าโครงการ:Imgนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:กลยุทธ์การจัดการทีมงานที่มีความท้าทายของงานแตกต่างกัน

หัวหน้าโครงการ:Imgนางตาบทิพย์ ไกรพรศักดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:ลักษณะกลุ่มและแรงจูงใจของผู้เข้าร่วมงานทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริจินต์ วงศ์จารุพรรณ, อาจารย์, Imgนายกรกฎ วิจิตรพงศ์, อาจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อนักบัญชีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางการบัญชี

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:สินค้าและบริการหรูหรา กับลักษณะความเป็นวัตถุนิยม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การยอมรับบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การใช้แบบฝึกหัดร่วมกับเทคนิคการสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาความเข้าใจในเนื้อหาสำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาค I

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกระชายในอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางวลี สงสุวงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การพัฒนาความสามารถในการผ่านรายการค้าไปยังบัญชีแยกประเภทโดชใช้เทคนิคกลุ่มช่วยเหลือรายบุคคล สำหรับนิสิตที่เรียนรายวิชาการบัญชีการเงิน

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ทัศนคติของประชาชนต่อการใช้ก๊าซ NGV ในรถยนต์ส่วนบุคคล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมนึก จงไพบูลย์กิจ, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:อุปสงค์การบริโภคอาหารมังสวิรัติของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุศยรินทร์ กองแก้ว, อาจารย์

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้เทคนิคกรณีตัวอย่าง เพื่อสร้างความเข้าใจในการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินสำหรับนิสิตที่เรียนในรายวิชาการเงินธุรกิจ

Img

ที่มา:โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการ ภาคพิเศษ

หัวเรื่อง:ศึกษาผลกระทบอัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงินเปรียบเทียบกับราคาหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชีเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2554 เป็นครั้งแรก

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มก.

หัวเรื่อง:แนวทางการจัดหาเงินทุนผ่านตลาดการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วารสารบริหารธุรกิจเทคโนโลยีมหานคร

หัวเรื่อง:5 Forces Model กับการวิเคราะห์ความได้เปรียบเชิงการแข่งขันสู่ประเทศสาธารณรัฐอินเดีย กรณีศึกษา บริษัทคอนเทนเนอร์ไลเนอร์จำกัด

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ

หัวเรื่อง:การพยากรณ์ความล้มเหลวของบริษัทจดทะเบียน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรังสิมาภรณ์ หนูน้อย

Img

ที่มา:คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยสถาบัน และการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หัวหน้าโครงการ:Imgนางกิริยา กุลชนะรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.เอกอนงค์ ตั้งฤกษ์วราสกุล, อาจารย์

12345678910...