Search Result of "บริหารจัดการทรัพย์สิน"

About 8 results
Img
Img
Img

ที่มา:กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

หัวเรื่อง:โครงการจัดทำหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Img

Researcher

ดร. วินัย พฤกษะวัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง, การป้องกันฟ้าผ่า, การประหยัดพลังงาน, ความปลอดภัยในการใช้เครื่องไฟฟ้า

Resume

Img

Researcher

นาย วิชัย สุระพัฒน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Planning, Machine, Electrical system in Building and Industrial, Reliability

Resume

Img

Researcher

ดร. พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. วีรวุฒิ กนกบรรณกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power system quality, Power system analysis, Power system simulation, Power system reliability

Resume

Img

Researcher

ดร. ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Power System Reliability, Maintenance Management, Power System Operation and Optimization

Resume