Search Result of "บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ"

About 46 results
Img
Img

งานวิจัย

งานศึกษาวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img
Img

งานวิจัย

โครงการงานประเมินและติดตามผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้) (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณิศา ปัทมะภูษิต, Imgนางสาวศาล์ธนี ศรีศาสนวงศ์, Imgนายกฤตยชล ทองธรรมสถิต, Imgนายนที คล้ายสอน, Imgนายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ โดยชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการจัดการน้ำชุมชนสู่การพัฒนาเกษตรกรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ประภา โซ๊ะสลาม, อาจารย์, Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาววรรณิศา ปัทมะภูษิต, Imgนางสาวศาล์ธนี ศรีศาสนวงศ์, Imgนายกฤตยชล ทองธรรมสถิต, Imgนายนที คล้ายสอน, Imgนายสัญชัย เอี่ยมประเสริฐ

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

งานวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Img

งานวิจัย

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดอุทัยธานี (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

งานวิจัย

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในเขตปฏิรูปที่ดี (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศุภชาติ สุขารมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, Imgนายนิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.กิติชัย รัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภวุฒิ มาลัยกฤษณะชลี, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วรรณดี ไทยสยาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายยุทธนา ตาละลักษมณ์, อาจารย์, Imgดร.จิระวัฒน์ กณะสุต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)

Img

ที่มา:การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานทางวิชาการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครั้งที่ 2

หัวเรื่อง:กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลกระทบทางสังคมของโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล

Img

ที่มา:การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัย ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3

หัวเรื่อง:การประยุกต์ใช้แบบจำลอง SWAT เพื่อการจัดการ การใช้ที่ดิน น้ำ และทรัพยากรมนุษย์

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:กรมทรัพยากรน้ำ

หัวเรื่อง:การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายชัยวัฒน์ ขยันการนาวี, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

หัวเรื่อง:งานวิจัยเรื่องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

123