Search Result of "บริหารการศึกษา"

About 1644 results
Img

ที่มา:บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หัวเรื่อง:การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา: การวิเคราะห์ความไม่แน่นอนและความไว

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (2011)

หัวหน้าโครงการ:ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร พรศรี ฉิมแก้ว สังกัด คุรุสภา, Imgดร. พิเชษฐ โพธิ์ภักดี, Imgดร. อโนทัย แทนสวัสดิ์, Imgดร.ธนีนาฎ ณ สุนทร, Imgดร.พิณสุดา สิริธรังศรี, Imgดร.ศรเนตร อารีโสภณพิเชฐ, Imgดร.สิริภักตร์ ศิริโท, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรร, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองสิน วิเศษศิริ, Imgผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ เกษรแพทย์, Imgรองศาสตราจารย์ ดร.ชัญญา อภิปาลกุล, Imgรองศาสตราจารย์ มณี เหมทานนท์, Imgศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img
Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยปรับปรุงหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑป ไชยชิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์, Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาสมรรถนะของมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หัวเรื่อง:การจัดทามาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:โครงการวิจัยเเละพัฒนาหลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. สุคนธ์ มณีรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:บริหารการศึกษา, การสอนสังคมศึกษา

Resume

Img

Researcher

ดร. สุชาดา นันทะไชย, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล , การพัฒนาองค์การ, การพัฒนาภาวะผู้นำ, การพัฒนาจริยะธรรม

Resume

Img

Researcher

ดร. วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การบริหารการศึกษา

Resume

12345678910...