Search Result of "บริการวิชาการ"

About 1686 results
Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บริการวิชาการดีเด่น (2016)

นักวิจัย:Imgดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ (โครงการบริการวิชาการ)

หัวเรื่อง:ศึกษาประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติรายวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของไทยจากการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินผลสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ของงานวิจัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ศักดิ์สิทธิ์ บุศยพลากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วรดี จงอัศญากุล, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:นวัตกรรมการใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อราเอนโดไฟต์ร่วมกับสมุนไพรไทยในการควบคุมเชื้อราสาเหตุการเสื่อมเสียของผลไม้

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลานวลจันทร์ทะเล

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอัมพร บัวที, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Imgนางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)

Img

ที่มา:ทุนอุดหนุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:การเพาะเลี้ยงปูม้าและปล่อยลูกพันธุ์ปูม้าคืนสู่ธรรมชาติ

หัวหน้าโครงการ:Imgนายลิขิต ชูชิต

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.มณฑล อนงค์พรยศกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายอัมพร บัวที, Imgดร.วุฒิชัย อ่อนเอี่ยม, Imgนางรัชกร เฮงสกุล (อรชุน)

Img

ที่มา:ทุนบริการวิชาการ

หัวเรื่อง:โครงการวิเคราะห์และประเมินคุณภาพอากาศภายในอาคารของโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะกรรมการงานวิจัยและบริการวิชาการ ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

หัวเรื่อง:การประเมินความต้องการจำเป็นของดุษฎีบัณฑิตในสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สิริพร ทิพย์คง, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ (ทุนสนับสนุนการวิจัยจากฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ)

หัวเรื่อง:การพัฒนาทักษะการคิดเชิงสังเคราะห์ของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กัลพฤกษ์ พลศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายศักดิภัทร์ เฉลิมพุฒิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บริการวิชาการดีเด่น (2016)

นักวิจัย:Imgดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์

Doner:คณะวิทยาศาสตร์ มก.

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเภทบุคคล : กลุ่มปฏิบัติงานบริการวิชาการ (2011)

นักวิจัย:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์

Doner:สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img

ที่มา:โครงการบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเกษตร คณะเกษตรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2552

หัวเรื่อง:โครงการอบรมให้ความรู้หิ่งห้อยเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

นักวิจัยดีเด่นด้านบริการวิชาการในรอบ 36 ปี (2015)

นักวิจัย:Imgดร.พัชนี วิชิตพันธุ์, อาจารย์

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดีเด่น ประเภทกลุ่มผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (2016)

นักวิจัย:Imgนางสาวสุลักษณ์ แจ่มจำรัส

Doner:มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม ประจำปี 2555 (2013)

นักวิจัย:Imgดร.บุณฑริกา นาคนิศร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Doner:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img
Img

งานวิจัย

โครงการการให้คำปรึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการประเมินวัฏจักรชีวิต ระยะที่ 2 (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgกุลธิดา คุณานันทกิจ, Imgน้ำทิพย์ เพชร์สุข, Imgพัชรี มีชำนาญ, Imgวรยุทธ สายบัวตรง, Imgอัญชลี สุวรรณมณี

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน), สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และหน่วยงานอื่นๆ

Img
12345678910...