Search Result of "บรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาจีโอโพลิเมอร์มอร์ตาร์เพื่อใช้เป็นวัสดุซ่อมแซม (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

การประชุมวิชาการ

Development of Geopolymer Mortar for Using as a Repair Material

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:การค้นคว้าอิสระ (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgบรรเจิด ทวีทรัพย์ไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

Researcher

ดร. วันชัย ยอดสุดใจ, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ประเสริฐ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Materials

Resume