Search Result of "บรรจุภัณฑ์พลาสติก"

About 31 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร

ผู้เขียน:Imgสุนิดา อัศวสืบสกุล

ประธานกรรมการ:ImgThanit Duthpongsiriporn

กรรมการร่วม:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ CIOD

หัวเรื่อง:การศึกษาต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากแป้งข้าวดัดแปร

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:แบบจำลองทำนายอายุการเก็บรักษาหน่อไม้ฝรั่งที่ผ่านกระบวนการแปรรูปน้อยที่สุดในบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีสภาพปรับบรรยากาศ

ผู้เขียน:Imgพีริยา เกียรติชนะไพบูลย์

ประธานกรรมการ:Imgรังสินี โสธรวิทย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:ศักยภาพของเรซินและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพจากวัตถุดิบเกษตรไทย

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.น้ำฝน ลำดับวงศ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนิต พุทธพงษ์ศิริพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ระบบบัญชีบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติก : กรณีศึกษา

ผู้เขียน:Imgยุพาพร ไชยศรีเฉลิมพล

ประธานกรรมการ:Imgดุษณีย์ ส่องเมือง

กรรมการวิชาเอก:Imgนางอุษณา ภัทรมนตรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนางวิมล รอดเพ็ชร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การออกแบบเพื่อความแข็งแรงสำหรับบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตโดยการขึ้นรูปร้อน

ผู้เขียน:Imgประพันธ์ ธรรมนนทิกุล

ประธานกรรมการ:Imgสัจจาทิพย์ ทัศนียพันธุ์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.ธำรงค์ พุทธาพิทักษ์ผล, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgพิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การยืดอายุการเก็บรักษาและรักษาคุณภาพเห็ดฟางด้วยบรรจุภัณฑ์พลาสติกย่อยสลายได้จากยางพาราได้อย่างปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคเพื่อการส่งออก

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อภิตา บุญศิริ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวยุพิน อ่อนศิริ

12