Search Result of "บรรจุภัณฑ์"

About 624 results
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img
Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเยื่อสบู่ดำสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:การศึกษานาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับชั้นของแร่ดินเหนียวตั้งแต่การเตรียมจนถึงกระบวนการผลิต

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:พลาสติกชีวภาพ

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน

Img

งานวิจัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Berlin Pharmaceutical Industry จำกัด

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาการผลิตและการออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและบำรุงผิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากธรรมชาติ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุพนิดา วินิจฉัย

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, Imgนางสาวประภัสสร รักถาวร, Imgนษภร ลีบุญญานนท์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับส้มตำทำแห้งเยือกแข็งพร้อมน้ำปรุงรส (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0

Img
Img
12345678910...