Search Result of "บรรจุภัณฑ์"

About 641 results
Img
Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย

หัวเรื่อง:อิทธิพลของการฉายรังสีแกมมาต่อฟิล์มกราฟต์โคพอลิเมอร์ของยางธรรมชาติและพอลิสไตรีน

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:องค์ประกอบทางเคมีและการผลิตเยื่อสบู่ดำสำหรับกระดาษบรรจุภัณฑ์

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:การศึกษานาโนคอมโพสิทระหว่างยางธรรมชาติกับชั้นของแร่ดินเหนียวตั้งแต่การเตรียมจนถึงกระบวนการผลิต

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:Characterization and Available Elements of Brewers' Spent Grain for Alternative Material of Plant Pot Packaging

Img

ที่มา:วารสารบรรจุภัณฑ์ไทย (Thai Packaging Newsletter)

หัวเรื่อง:พลาสติกชีวภาพ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย (2003)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศิริกัลยา สุวจิตตานนท์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอนุภาคจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Img

งานวิจัย

การออกแบบบรรจุภัณฑ์เวชภัณฑ์ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท Berlin Pharmaceutical Industry จำกัด

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์แอคทีฟเพื่อยืดอายุผักและผลไม้สด (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาพร้อมดื่มในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาววาสนา นาราศรี

แหล่งทุน:บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณณัฐวุฒิ ผินสูงเนิน)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาเขียวใบหม่อนเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านกลิ่น รส (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สุมิตรา บุญบำรุง

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จุฑา มุกดาสนิท, อาจารย์

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือ มก.-ธ.ก.ส.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
12345678910...