Search Result of "บรรจุกระป๋อง"

About 110 results
Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์นมบรรจุกระป๋องอลูมิเนียม (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวณฐิฒา รอดขวัญ

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.พิศมัย ศรีชาเยช

แหล่งทุน:บริษัท ไทยเคนเบเวอร์เรจแคน จำกัด

Img

งานวิจัย

น้ำกะทิเข้มข้นบรรจุกระป๋อง (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

แหล่งทุน:บริษัท ดีเค โคโคสน จำกัด

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แก่นตะวันบรรจุกระป๋อง (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, Imgนางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์, Imgนายภูวิษณุ์ โพธิสุข

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ (นายเกรียงศักดิ์ บ้านแสน)

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไข่นกกระทาและกบบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, Imgดร.วรรณดี สุทธินรากร, รองศาสตราจารย์, Imgนายวันชัย พันธ์ทวี, Imgนายวีรชัย โทบาง

แหล่งทุน:โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

กระบวนการผลิตข้าวกล้องเริ่มงอกพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ศึกษาการแปรรูปข้าวกล้องเริ่มงอกบรรจุกระป๋อง (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายยงยุทธ พลับจะโปะ

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิศวกรรมศสาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาข้าวเหนียวเปียกบรรจุกระป๋องจากข้าวเหนียวกล้องงอก (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, Imgนายพศินพงษ์ โสวะพันธ์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

123456