Search Result of "บรรจง มิตรมูลพิทักษ์"

About 1 results
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การค้นคว้าด้วยตัวเอง หลักสูตร ปริญญาโทการบริหารการศึกษา ภาคพิเศษ

ผู้เขียน:Imgบรรจง มิตรมูลพิทักษ์

ประธานกรรมการ:Imgอัจฉรา นิยมาภา

กรรมการร่วม:ImgWisut Wichitputcharporn

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection