Search Result of "บทเรียนบนเว็บ"

About 20 results
Img
Img

งานวิจัย

การสร้างบทเรียนบนเว็บวิชาการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บเพจเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgสมใจ นรินทร์นอก

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนบนเว็บที่ใช้การคิดแบบมโนทัศน์และการคิดแบบไม่ใช้มโนทัศน์ในการช่วยหาคำตอบรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย

ผู้เขียน:Imgสิริกานต์ ไชยสิทธิ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนบนเว็บ เรื่อง พลังงานทดแทน สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgจินตนา เทอดวงศ์วรกุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่อง การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)

ผู้เขียน:Imgวริสรา ธีรธัญปิยศุภร

ประธานกรรมการ:Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายจงกล แก่นเพิ่ม, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการจำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนจากบทเรียนบนเว็บ เรื่องวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยวิธีการนำเสนอ 2 รูปแบบ

ผู้เขียน:Imgปิยะมาศ แก้วเจริญ

ประธานกรรมการ:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บเพจ เรื่องดาวเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ผู้เขียน:Imgพิจักษณา กุสุโมทย์

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บ เรื่องภูมิศาสตร์กายภาพ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้เขียน:Imgกมลรัตน์ สุขวัฒนวิจิตร

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนบนเว็บเพื่อสร้างจิตสำนึกเรื่อง ภาวะโลกร้อนและพลังงานหมุนเวียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgกชพรรณ นุ่นสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บเรื่อง ทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ผู้เขียน:Imgสุธาวัลย์ จีนขี

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ประสิทธิภาพของบทเรียนบนเว็บ เรื่องการสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย

ผู้เขียน:Imgกิตติศักดิ์ สุธีวร

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์, Imgนายสุวิช บุตรสุวรรณ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บเรื่องห้องสมุดและการรู้สารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนนทรีวิทยา

ผู้เขียน:Imgเจตนา พรมประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

Researcher

ดร. พงศธร มหาวิจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาหลักสูตร, การเรียนการสอนคณิตศาสตร์

Resume

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลการใช้บทเรียนบนเว็บที่มีนำเสนอสองรูปแบบเรื่องการสะท้อนแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้เขียน:Imgเมธาวี โล่ประดิษฐ์

ประธานกรรมการ:Imgศศิฉาย ธนะมัย

กรรมการร่วม:Imgดร.สาโรช โศภีรักข์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาบทเรียนบนเว็บตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้เขียน:Imgกิตติยา ปลอดแก้ว

ประธานกรรมการ:Imgดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า, อาจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการเรียนบนเว็บเรื่องการเขียนแบบภาพย่อ-ขยาย งานผลิตภัณฑ์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง

ผู้เขียน:Imgพรรณรัมภา ยิ่งเฮง

ประธานกรรมการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนบนเว็บเรื่อง ปัญหาและผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว ระหว่างนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีบุคลิกภาพแบบเก็บตัวและแบบแสดงตัว

ผู้เขียน:Imgสีวลี แซะยูซุบ

ประธานกรรมการ:Imgสัญชัย พัฒนสิทธิ์

กรรมการร่วม:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การสร้างบทเรียนบนเว็บวิชาการจัดระบบงานเทคโนโลยีการศึกษา

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสุรชัย ประเสริฐสรวย, รองศาสตราจารย์