Search Result of "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน"

About 156 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง อวัยวะภายใน และระบบประสาท (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2556 รอบที่ 3

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเครือข่าย เรื่อง กล้ามเนื้อ (2012)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรอุมา บุณยารมย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img

งานวิจัย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องระบบโครงสร้าง (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวสมภิยา สมถวิล, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678