Search Result of "บดินทร์ หาญบุญทรง"

About 3 results
Img

Researcher

นาง พวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ บางเขน

Resume

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ปัจจัยส่วนบุคคล บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ การรับรู้การสนับสนุนขององค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของข้าราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้เขียน:Imgบดินทร์ หาญบุญทรง

ประธานกรรมการ:Imgนางพวงเพชร์ วัชรอยู่, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.ถวัลย์ เนียมทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์