Search Result of "บงกชรัตน์ ปิติยนต์"

About 201 results
Img

Researcher

ดร. บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:สารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช, เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหนอนตายหยากจากภูมิปัญญาท้องถิ่น (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

การผลิตถ่านกัมมันต์คุณภาพสูงจากเปลือกเมล็ดทานตะวัน (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

Img
Img
Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบบำบัดนำ้เสียโรงงานรีไซเคิลพลาสติก (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

เทคโนโลยีสะอาดในการสกัดวิตามินอีจากเมล็ดทานตะวัน (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Img
Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การบำบัดน้ำเสียจากห้องสุขาผสมกับน้ำเสียจากโรงอาหารโดยใช้ระบบจัดเรียงดินหลายชั้น

ผู้เขียน:Imgประไพ อิสระ

ประธานกรรมการ:Imgดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุเทพ ทองแพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายมูลฝอยเศษอาหารในกระบวนการหมักแบบไร้ออกซิเจน

ผู้เขียน:Imgอุบลวรรณ นนทพันธุ์

ประธานกรรมการ:Imgดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวินัย เลียงเจริญสิทธิ์

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันนวดสุคนธบำบัดจากน้ำมันหอมระเหยเทพทาโร

ผู้เขียน:Imgจิตตานันท์ สรวยเอี่ยม

ประธานกรรมการ:Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การใช้จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อสาเหตุโรคเหี่ยวของขิง (Ralstonia solanacearum) ในเรือนทดลอง

ผู้เขียน:Imgสิริณัฐฐา สงวนสัตย์

ประธานกรรมการ:Imgดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgชุติมันต์ พานิชศักดิ์พัฒนา

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของโครงสร้างสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครต่อความเข้มข้นของออกไซด์ของไนโตรเจน

ผู้เขียน:ImgSukanda KEAWUMPAI

ประธานกรรมการ:Imgนางสาวประภัสสรา นีละคุปต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgสุรัตน์ บัวเลิศ

กรรมการวิชารอง:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากหนอนตายหยากเพื่อควบคุมหนอนใยผัก

ผู้เขียน:Imgนิษณา พัทรพันธ์

ประธานกรรมการ:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์

Img

การประชุมวิชาการ

การสกัดวิตามินอีจากเมล็ดสบู่ดำ (2007)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ผลของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อคุณภาพน้ำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงตอนบน อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

ผู้เขียน:Imgอมรชัย หิรัญรัตน์

ประธานกรรมการ:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgวีระศักดิ์ อุดมโชค

กรรมการวิชารอง:Imgปิติ กันตังกุล

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การย่อยลิกโนเซลลูโลสจากยอดอ้อยให้เป็นน้ำตาลรีดิวซ์เพื่อการผลิตเอทานอล

ผู้เขียน:Imgสุพิศสา ทองเขียว

ประธานกรรมการ:Imgบงกชรัตน์ ปิติยนต์, Imgดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์

12345678910...