Search Result of "บกพร่องทางการเรียนรู้"

About 53 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

แนวทางการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีการเขียนแบบความเรียงภาษาไทยสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (2014)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พุทธชาติ โปธิบาล, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายวรากร เกศทับทิม

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:โครงการย่อย การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม แบบองค์รวม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การทดลองรูปแบบการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

Img

ที่มา:โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา)

หัวเรื่อง:การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะการอ่าน เขียนและคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวมณฑาทิพย์ อัตตปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:International Conference on Teacher Professional Development : Searching for new Paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD)

หัวเรื่อง:การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม

Img

ที่มา:คณะมนุษยศาสตร์ มก.

หัวเรื่อง:การศึกษาโครงสร้างประโยคและถ้อยความเกี่ยวเนื่องของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นัทธ์ชนัน นาถประทาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัย บุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึ่ม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์

123