Search Result of "น.ส.อัญชลี นาทองคำ"

About 2 results
Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไหมไทยพันธุ์พื้นบ้าน (2019)

หัวหน้าโครงการ:นายสิทธิชัย บุญมั่น

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgน.ส.อัญชลี นาทองคำ, Imgนายประชาชาติ นพเสนีย์, Imgนายสิทธิชัย บุญมั่น

แหล่งทุน:กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Img

Researcher

ดร. ธนพร ขจรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร สกลนคร

สาขาที่สนใจ:การปรับปรุงพันธุ์พืช

Resume