Search Result of "น.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์"

About 2 results
Img

งานวิจัย

การแจกแจงแบบผสมสำหรับการแจกแจงไวบุลล์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.สิริทิพย์ วะศินรัตน์

แหล่งทุน:ทุนส่วนตัว

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

Researcher

ดร. วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สถิติ, ความน่าจะเป็น

Resume