Search Result of "น.ส.สนธยา โพธิ์ทอง"

About 2 results
Img
Img

งานวิจัย

การใช้ไดอะทอไมต์กำจัดสีคล้ำในน้ำมันปาล์มที่ใช้ทอดแล้วหลายครั้ง (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1) วิจัย/สิ่งประดิษฐ์ (1)