Search Result of "น.ส.ภาวิณี อังกุลดี"

About 6 results
Img
Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

รางวัลที่ 2 ภาคโปสเตอร์ การประชุมวิชาการครั้งที่ 50 ม.เกษตรศาสตร์ (2012)

ผลงาน:การแพร่กระจายและชีวประวัติเบื้องต้นของปูแมงมุมขอบหนาม (Schizophrys aspera) ในแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะล้าน จ.ชลบุรี

นักวิจัย: Imgนางสาวพันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgน.ส.ภาวิณี อังกุลดี Imgดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ Imgนางสาวกนกวรรณ ขาวด่อน

Doner:ม.เกษตรศาสตร์

Img
Img

Researcher

นางสาว กนกวรรณ ขาวด่อน

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยประมงศรีราชา (ศูนย์บริหารงานวิจัยเเละสนับสนุนวิชาการ คณะประมง) คณะประมง บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume