Search Result of "น.ส.นรินรัตน์ นิ่มประเสริฐ"

About 6 results
Img

การประชุมวิชาการ

ความหลากหลายทางชีวภาพของปูบริเวณชายฝั่ง จ.สตูล (2013)

ผู้แต่ง:

การประชุมวิชาการ:

Img

Img
Img
Img
Img

Researcher

ดร. ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:การวิจัยและจัดการเกี่ยวกับประการัง แนวปะการัง

Resume

Img

Researcher

นางสาว พันธุ์ทิพย์ วิเศษพงษ์พันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง บางเขน

สาขาที่สนใจ:นิเวศวิทยาเคมีทางทะเล

Resume