Search Result of "น.ส.ธัญมน สังข์ศิริ"

About 4 results
Img

งานวิจัย

การควบคุมโรคปื้นดำและผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยวของลองกอง (Algaia dookkoo Griff.) (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgน.ส.ธัญมน สังข์ศิริ

แหล่งทุน:ศูนย์นวตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img
Img

Researcher

ดร. สมศิริ แสงโชติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา, โรคพืชหลังการเก็บเกี่ยวและโรคของเมล็ดพันธุ์ , ระบาดวิทยาของโรคพืช

Resume

Img

Researcher

ดร. เนตรนภิส เขียวขำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:โรคภายหลังการเก็บเกี่ยว, การใช้สารสกัดจากพืชเพื่อควบคุมโรค

Resume