Search Result of "น.ส.ขจีภรณ์ โต๊ะบุรินทร์"

About 3 results
Img
Img

Researcher

ดร. วิภาวรรณ อยู่เย็น, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:เสียงและระบบเสียงภาษาไทย (Sounds and Sound Systems in Thai), โครงสร้างภาษาไทย (Thai Structure), ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (•Thai Language Usage)

Resume

Img

Researcher

ดร. สุรีย์รัตน์ บำรุงสุข, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:ภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ , การใช้ภาษา-ภาษาในวงการต่างๆ, การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุม, พจนานุกรม

Resume