Search Result of "น.ส. สรินทิพย์ พงษ์คุลีการ"

About 6 results
Img

Researcher

นางสาว ภัทราภรณ์ โพนเงิน

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:วิธีวิจัยทางการศึกษา, วิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

Resume

Img

Researcher

ดร. สุวพงษ์ สวัสดิ์พาณิชย์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:พืชอาหารสัตว์เขตร้อน , สรีระวิทยาการผลิตพืชอาหารสัตว์, การจัดการทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์

Resume

Img
Img

Researcher

นาย วรสิทธิ์ วงศ์อดิศัย, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาการจัดการธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สกลนคร

สาขาที่สนใจ:บริหารธุรกิจ

Resume

Img

Researcher

นาย อนุรักษ์ เครือคำ

ที่ทำงาน:กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

สาขาที่สนใจ:สิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. นิตย์ศรี แสงเดือน, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Genetics, Plant Genetics, Cytogenetics

Resume