Search Result of "น.ส. ศิรดา เกตุนิ่ม"

About 3 results
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Induction and Cytological Studies of Coffea arabica cv. Catimor CIFC 7963 Callus

ผู้แต่ง:Imgน.ส. ศิรดา เกตุนิ่ม, ImgDr.Noppamart Lokkamlue, Assistant Professor,

วารสาร:

Img

งานวิจัย

การชักนำการเกิด somatic embryo ของกาแฟอาราบิก้าสายพันธุ์คาติมอร์ CIFC 7963 (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (ศสวท.)

ผลลัพธ์:วารสาร (3)

Img

Researcher

ดร. นพมาศ โลกคำลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

Resume