Search Result of "น้ำใสปนเลือด"

About 5 results
Img
Img
Img

ที่มา:ทุนส่วนตัว

หัวเรื่อง:การศึกษาภาวะน้ำใสปนเลือดร่วมกับการพบติ่งเนื้อเมือกในจมูกม้าพันธุ์ผสม

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img

ที่มา:VPAT Regional Veterinary Congress 2008 (ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 14)

หัวเรื่อง:ภาวะน้ำใสปนเลือดร่วมกับการพบติ่งเนื้อเมือกในจมูกม้าพันธุ์ผสม

Img

Researcher

ดร. วรกิจ เชิดชูธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:อายุรศาสตร์และศัลยศาสตร์ม้า

Resume