Search Result of "น้ำโลหะ"

About 13 results
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47

หัวเรื่อง:การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หัวเรื่อง:การพยากรณ์อุณหภูมิน้ำโลหะในเตาหลอมแบบเหนี่ยวนำโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาเอก (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย มก. และสำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแมลงน้ำ โลหะหนัก และสิ่งแวดล้อมใน คลองรังสิตประยูรศักดิ์ และแม่น้ำนครนายก

ผู้เขียน:Imgวรรณวิมล ภัทรสิริวงศ์

ประธานกรรมการ:Imgนายณิศ กีร์ติบุตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนายณรรฐพล วัลลีย์ลักษณ์, ศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายธีระ เล็กชลยุทธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Img

ที่มา:การประชุมวิชาการการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน

หัวเรื่อง:คุณภาพน้ำด้านโลหะหนักในแหล่งน้ำเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ต. เพนียด อ.โคกสำโรง จ. ลพบุรี

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การพัฒนาระบบประมาณ และควบคุมอุณหภูมิของน้ำโลหะ ในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ

ผู้เขียน:Imgเขมภัทร สมสังข์

ประธานกรรมการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.จันทนี รุ่งเรืองพิทยากุล, อาจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgนายศิริวัฒน์ พูนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

งานวิจัย

การพัฒนาระบบประมาณและควบคุมอุณหภูมิของนํ้าโลหะในเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ (2005)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายเขมภัทร สมสังข์, Imgอ. ดร. ศุภวุฒิ จันทรานุวัฒน์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (4)

Img

Researcher

ดร. ฐิติยา แซ่ปัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

สาขาที่สนใจ:เคมีอินทรีย์, พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม

Resume

Img

Researcher

ดร. อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Extractive metallurgy, Electrochemistry (Waste Recycling, Electrodeposition, Corrosion)

Resume

Img

Researcher

ดร. ภัทรา เพ่งธรรมกีรติ, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:Agri-Environment, Greenhouse gas mitigation

Resume

Img

Researcher

ดร. พีระยศ แสนโภชน์, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:Electrical Engineering, Robotic Control, Optinal Control

Resume

Img

Researcher

ดร. เกษม จันทร์แก้ว, ศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม

สาขาที่สนใจ:การจัดการลุ่มน้ำ , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อม, สิ่งแวดล้อมศึกษา

Resume

Img

Researcher

นาย ณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์

ที่ทำงาน:สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:วนเกษตร (Agroforestry), การปลูกสร้างป่า (Silviculture), วนศาสตร์ชุมชน

Resume