Search Result of "น้ำแครนเบอรี่"

About 3 results
Img
Img

ที่มา:บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด

หัวเรื่อง:โครงการทดสอบความชอบของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์น้ำแครนเบอรี่เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์คู่แข่ง

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

Img

Researcher

ดร. หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน

สาขาที่สนใจ:การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอาง, การวิจัยผู้บริโภค, การทดสอบทางประสาทสัมผัส, การวางแผนการทดสอบในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

Resume